Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m st. Warszawy w 2019 roku

Program  realizowany jest w okresie 01.03.2019 r – 31.12.2019 r.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ograniczenie wpływu szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, w tym na występowanie przemocy w rodzinie.
Beneficjentami Naszego programu są osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni, uzależnieni od alkoholu, mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście oraz przebywający w Warszawie, u których występuje zjawisko przemocy w rodzinie oraz takie, które doświadczały przemocy w przeszłości. Odbiorcami programu  podopieczni Naszego Ośrodka oraz osoby, które zgłaszają się do nas na konsultacje i pomoc w kierunku leczenia uzależnień. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi grupami społecznymi.
Program przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy z tego wynikającej obejmuje spotkania grup wsparcia, warsztaty, indywidualne rozmowy terapeutyczne oraz pomoc prawnika.
Odbywa się w cyklu 3- miesięcznym, co w okresie od 01.03.2019 r do 31.12.2019 r daje 3 cykle w roku, ostatni miesiąc grudzień jest czasem na utrwalenie efektów oddziaływań terapeutycznych dla uczestników Programu.
W kolejnych kwartałach powtarzamy cykl zajęć dla następnej grupy beneficjentów. Równolegle prowadzone są dwie grupy osobno dla sprawców i osobno dla ofiar przemocy w rodzinie. Program jest tak ułożony, że każda z grup w 3-miesięcznym cyklu programowym ma przewidziane 3 spotkania grupy wsparcia (2 godz. spotkanie),6 spotkań grupy warsztatowej (2 godz. jedno spotkanie), indywidualne spotkania terapeutyczne (ok 3,5 godz. dla jednego uczestnika w cyklu), spotkania z prawnikiem raz w miesiącu dla wszystkich uczestników programu (3 godz. w miesiącu)

W ciągu roku planujemy objąć programem 40 osób.

W ramach programu przewidujemy:

 1. Warsztaty edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy seksualnej- 20 godz. w programie
 2. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie- 20 godz. w programie
 3. Warsztat pracy z emocjami- 20 godz. w programie
 4. Warsztat radzenia sobie ze stresem- praca nad traumami- 20 godz. w programie
 5. Grupa wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie- 20 godz. w programie
 6. Warsztaty zapobiegania agresji- 20 godz. w programie
 7. Spotkania terapeutyczne indywidualne- 138 godz. w programie
 8. Konsultacje prawne- 30 godz. w programie

Zapisy do uczestnictwa w Programie pod nr tel. 669 778 977


Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych: REALIZACJI ZADANIA W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020, obecnie kontynuowany pod tą samą nazwą w ramach PROGRAMU REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ADRESOWANEJ DO OSÓB UZALEZNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ SPECJALNYCH KIEROWANYCH DO KOBIET W CIĄŻY ORAZ MATEK DZIECI DO LAT 3, Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI NAD DZIEĆMI. REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH POZOSTAJĄCYCH  W DYSPOZYCJI  MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Pod nazwą „Aktywny powrót do funkcjonowania społecznego” realizowany w 2019 r

Wnioskowany program „Aktywny powrót do funkcjonowania społecznego” jest uzupełnieniem realizowanego przez Nas programu leczenia uzależnień w ramach Krótkoterminowego Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień.
Celem zajęć jest poszerzenie kompetencji osobistych i społecznych beneficjentów programu z elementami edukacji seksualnej, wzbogacenie wiedzy na temat indywidualnych mechanizmów nawrotów oraz poprzez motywację do aktywizacji zawodowej i edukacyjnej ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju. Celem nadrzędnym Programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób uzależnionych oraz zwiększenie możliwości osobistych do realnej reintegracji społecznej, wypełnianie ról społecznych w sposób właściwy, budowanie pozytywnych relacji z innymi i uzyskanie poziomu satysfakcji w różnych osobistych obszarach co ma służyć utrzymaniu abstynencji.
Grupa odbiorców to osoby pełnoletnie, kobiety i mężczyźni, uzależnione od narkotyków i NSP, utrzymujące abstynencję- 30 osób w Programie.

Proponowany program zawiera działania:

 1. warsztaty umiejętności społecznych z elementami edukacji seksualnej
 2. grupa rozwoju osobistego
 3. warsztaty zapobiegania nawrotom
 4. warsztat motywacji zawodowo- edukacyjnej
 5. interwencje kryzysowe
 6. konsultacje socjalne
 7. konsultacje prawne

Zajęcia ułożone są w 3- miesięczne cykle zajęć. Każdy cykl to 3 warsztaty umiejętności społecznych, 3 grupy rozwoju osobistego, 3 warsztaty zapobiegania nawrotom, 3 warsztaty motywacyjne aktywizacji społeczno- zawodowej. Każdy po 2 godz.

Zapisy na zajęcia pod nr tel. 669 778 977