Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie

ZADANIA DZIENNEGO ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ obejmują:

 1. Realizacja programów psychoterapii uzależnień
 2. Udzielanie świadczeń terapii indywidualnej i grupowej
 3. Konsultacje psychiatryczne
 4. Prowadzenie działań konsultacyjno- edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych
 5. Sesje terapii rodzinnej
 6. Przygotowanie do kontynuowania pogłębionego programu terapii uzależnień

PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Celem programu jest rozpoznanie przez podopiecznych swojego stanu psychofizycznego i ogólnej sytuacji życiowej, gotowości i motywacji do pracy nad wychodzeniem z uzależnienia, podjęcie decyzji co do dalszego sposobu realizacji celów życiowych, wyposażenie podopiecznych w wiedzę i umiejętności społeczne pozwalające na lepsze rozumienie swojej choroby oraz poprawne funkcjonowanie  społeczne.

Program obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego
 2. Diagnoza problemowa i opracowanie Indywidualnego Planu Terapii
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia i jego wpływu na życie osobiste
 4. Praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 5. Praca nad przymusem zażywania
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu
 7. Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby
 8. Przygotowanie programu dalszej pracy nad sobą
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystania z pomocy terapeutycznej

ETAPY INDYWIDUALNEJ PRACY TERAPEUTYCZNEJ

 • W ciągu pierwszych 2 tygodni sporządzenie rozszerzonego wywiadu, rozpoznanie sytuacji życiowej podopiecznego, zawiązanie kontraktu terapeutycznego, rozpoznanie obszarów do pracy, ustalenie priorytetów i celów do osiągnięcia podczas pobytu w Ośrodku, następnie przedstawienie na zebraniu kadry diagnozy podopiecznego i Indywidualnego Planu Terapii
 • Przez cały okres pobytu regularne prowadzenie spotkań indywidualnych, monitorowanie działań, porządkowanie spraw socjalno-bytowych, zdrowotnych, prawnych, weryfikacja obszarów i IPT.
 • 2 tygodnie przed zakończeniem pobytu ustalenie dalszych działań podopiecznego w celu normowania sytuacji życiowej, przedstawienie na zebraniu kadry wyników pracy z podopiecznym i jego dalszych planów

ZAKRES TERAPII GRUPOWEJ

ZAWARCIE KONTRAKTU TERAPEUTYCZNEGO

 1. Budowanie przymierza terapeutycznego
 2. Analiza zasad Ośrodkowych
 3. Indywidualny Plan Terapii

DIAGNOZA PROBLEMOWA 

 1. Co to znaczy, że jestem osobą uzależnioną
 2. Ustalenie obszarów do pracy jako początek zmian

ANALIZA WŁASNEGO UZALEŻNIENIA

 1. Mechanizm tworzenia się uzależnienia
 2. Wpływ uzależnienia na funkcjonowanie
 3. Rozpoznawanie emocji

NAWRÓT W CHOROBIE

 1. Jak sobie radzić z przymusem zażywania
 2. Analiza sygnałów ostrzegawczych nawrotu choroby i środków zaradczych

TRENOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH TRZEŹWIENIU

 1. Co to są umiejętności
 2. Zestaw indywidualnych umiejętności potrzebnych do trzeźwienia
 3. Budowanie relacji z innymi ludźmi
 4. Praca nad pokonywaniem ograniczeń

BUDOWANIE SIECI WSPARCIA

 1. Plany na przyszłość
 2. Wsparcie bliskich
 3. Wsparcie instytucjonalne
 4. Samodzielność